Boligmeldingen 2024 illustrasjonsbilde

NKF bygg og eiendom

Boligmeldingen skal gi tryggere boligforhold for alle

I mars ble den nye boligmeldingen lansert av Kommunal- og distriktsminister Erling Sande hos Husbanken i Drammen. Med fokus på å styrke Husbanken og hjelpe de vanskeligstilte i boligmarkedet, signaliserer meldingen en fornyet innsats for å sikre at flere får en god og trygg plass å bo.

Boligmeldingen fremhever behovet for forenkling og raskere byggeprosesser, samtidig som den introduserer nye statlige planretningslinjer som gir kommunene større frihet til å forme sine egne lokalsamfunn. Alfred Bjørlo (V) uttrykket i Politisk kvarter tidligere på lanseringsdagen bekymring for naturen og anmoder om restriksjoner mot nedbygging.

Utvider startlånordningen

Nesten 90% av husstander som har mottatt startlån de siste 20 årene er fortsatt huseiere, noe som understreker programmets suksess. Imidlertid har de boligsosiale utfordringene forsterket seg, med mange som leier bolig og en SIFO-rapport som viser at en fjerdedel av leietakerne står i fare for å misligholde leieavtalen.

Kommunene rapporterer om en mangel på egnede kommunale boliger, og mange distriktskommuner sliter med eiendomsverdier som er lavere enn byggekostnadene. Dette gjør det utfordrende for "vanlige folk med vanlige jobber" å komme seg inn på boligmarkedet.

Fire hovedområder for boligpolitikken i årene som kommer

Minister Sande understreker at hjemmet er fundamentalt for trivsel og tilhørighet, og at boligpolitikken skal motvirke forskjeller og ruste samfunnet for fremtiden. Han fremhever Husbankens sentrale rolle siden 1946 og dens viktige samarbeid med kommunene.

Fire hovedområder for boligpolitikken ble presentert:

  1. Flere skal ha mulighet til å eie sin egen bolig, med kommunen og Husbanken som tester ut nye modeller for startlån.
  2. Leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart, med fokus på trygge leieboliger, kunnskap om leiemarkedet, og en stabil og god kommunal utleiesektor.
  3. Ta vare på de boligene vi har, og bygge de vi trenger. DiBK jobber med regelverksutvikling for mer effektive og forutsigbare plan- og byggesaker.
  4. Forsterket innsats for de som ikke klarer å skaffe seg eller beholde egen bolig, krever en forsterket tverrfaglig tilnærming og bruk av KOBO fra Husbanken.

Håpet fra kommunalministeren er at boligmeldingen vil tjene som et solid grunnlag for diskusjon og handling, go han melder også at stortinget forventes å motta flere relaterte saker i tiden som kommer.

Her kan du lese boligmeldingen i sin helhet.

Boliger for fremtiden 2024

Både statssekretær i Kommunal- og distriktsdepatmrtementet, Nancy Charlotte Anti og den nye Husbankdirektøren, Jan Hjelle kommer til Boliger for fremtiden 7. mai for å presentere blant annet boligmeldingen og virkemiddelapparatet fra Husbanken. Program og påmelding finner du her.

Boliger for fremtiden 24 - endelig.png