Statens vegvesen logo_farger

Statens Vegvesen

Forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon

Statens vegvesen mottok i september i 2020 et oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet om å utforme en ny forskrift til veglova § 10, og eventuelt revidere eksisterende vegdataforskrift.

Bakgrunn for prosjektet

Samfunnet trenger gode, sammenlignbare data, likhet for vegbrukerne og felles informasjonstilgang gjennom landet. I arbeidet med forskriftene er hensynet til trafikantenes behov viktig. Bestemmelsene skal også legge til rette for utviklingen av teknologi og digitalisering. Prosjektets oppgave er å lage nye
orskriftsbestemmelser om ansvar og samarbeidsplikt mellom vegmyndighetene, for å sikre gode vegdata og trafikkinformasjon av høy kvalitet tilgjengelig gjennom effektive nasjonale tjenester.
 
Prosjektet skal sikre gode vegdata og trafikkinformasjon til nasjonale tjenester for hele det offentlige vegnettet, gjennom helhetlig forskriftsregulering under veglova. Gode data som beskriver vegnett, vegtilstand og trafikkforhold er avgjørende for å oppnå et trygt og effektivt vegtransportsystem. Både reisende og næringsdrivende stoler på gode data om veg og trafikkforhold, når de planlegger reise og transport. Den som reiser skal oppleve at vegnettet henger sammen og gir lik informasjon, uavhengig av om de kjører på en europaveg, riksveg, fylkesveg eller kommunal veg. Vegforvaltere på alle nivå trenger slike data i sin virksomhet til planlegging, bygging, drift, vedlikehold og regulering av trafikken. Et godt datagrunnlag er også særlig viktig for samfunnssikkerhet og beredskap.

Få siste nytt i prosjektet på VEGJUS.NO-digitalkonferansen

Enhet myndighet og regelverk (MoR) i Vegdirektoratet styrer arbeidet, som inkluderer offentlig høring før ny forskrift er på plass. Prosjektleder Ivar Christiansen kommer på VEGJUS.NO-digitalkonferansen for å fortelle om status i prosjektet og gi deg en unik mulighet til å komme med innspill før det endelige høringsutkastet foreligger.
 
Bli med du også, konferansen kjøres heldigitalt 27. - 28. september og du finner mer informasjon og mulighet for påmelding her