KMD2Cbm_k

KMD2Cbm_k

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring av nye dokumentasjonsregler ved omsetning av brukte byggevarer

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt på høring forslag om nye krav til dokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer.

I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det viktig for miljøet at ressurser brukes om igjen i så stor grad som mulig. Byggenæringen forbruker i dag enorme mengder ressurser, og produksjonen av nye byggevarer genererer store utslipp. Byggenæringen er derfor viktig når Norge skal omstilles til en grønn, sirkulær økonomi.

Flere aktører i næringen har uttrykt at reglene for produktdokumentasjon som gjelder ved omsetning av brukte byggevarer, er en barriere for økt ombruk. Formålet med høringsforslaget er å forenkle reglene.

I dag er det den som skal omsette en byggevare, som skal ha oversikt over hvordan byggevaren er produsert, vurdert og behandlet, og som skal utarbeide produktdokumentasjon. Dette systemet kan medføre utfordringer ved omsetning av brukte byggevarer. I dag er det ofte slik at brukte byggevarer selges til en lav pris eller gis bort. Dermed kan kostnadene ved å utarbeide produktdokumentasjon føre til at byggevarene heller kastes. Den som selger eller gir bort byggevaren, har heller ikke nødvendigvis bedre forutsetninger enn kjøper for å produsere produktdokumentasjon. I høringen foreslås det derfor at kravene til å dokumentere produktegenskapene til brukte byggevarer i praksis faller på den som skal bruke byggevaren. Det foreslås ingen endringer for nye byggevarer.

Høringsforslaget er ett av flere tiltak som er gjennomført for å gi byggenæringen økt forutsigbarhet og enklere regler for ombruk av byggevarer.

Tidligere har departementet vært i kontakt med Europakommisjonen for å klargjøre det europeiske regelverket, og det er nå klart at byggevarer fra før 2013 som hovedregel ikke må CE-merkes ved ombruk. I mai lanserte Direktoratet for byggkvalitet en digital veileder for ombruk, for å sikre at næringen og privatpersoner på en enkel måte kan få oversikt over hvilke krav som gjelder for brukte byggevarer. Det er i tillegg etablert et samordningsråd for å legge til rette for maskinlesbare produktdata, noe som blant annet skal legge til rette for mer ombruk. Bedre digital produktinformasjon vil kunne bidra til økt ombruk. DiBK har også sendt på høring forslag om at nybygg skal designes slik at de enkelt kan demonteres hvis byggene må rives. Det vil gjøre det lettere å ombruke byggevarer ved riving.

Summen av tiltakene skal bidra til å gjøre ombruk av byggevarer enklere og mer lønnsomt for byggenæringen.

Direktorat for byggkvalitet (DiBK) har sendt forslaget på høring med høringsfrist 9.11.2021.