Shutterstock KI-generert illustrasjon. Prompt: Bilde av en veg med masse datapunkter. Omgivelsene rundt veien skal være landlige i Skandinavia.

Shutterstock KI-generert illustrasjon. Prompt: Bilde av en veg med masse datapunkter. Omgivelsene rundt veien skal være landlige i Skandinavia.

NKF veg og park

Innspill til vegdataforskriften er sendt

Forslaget til vegdataforskrift synliggjør og tydeliggjør veiers betydning og viktighet i dagens samfunn, som en kritisk og helt nødvendig faktor, hvor de kommunale vegene har avgjørende betydning for et helhetlig transporttilbud for innbyggere og næringsliv. NKF er positive til forslaget, men har påpekt flere forhold som det bør tas tak.

NKF har i høringsprosessen gjennomført et åpent høringsmøte for kommunene, sammen med Vegforum for byer og tettsteder – VBT. Her var også Vegdirektoratet tilstede. 

I tillegg har høringen vært tema på høstens møter i vegnettverkene, og styret i NKF veg og park. Innspillet er koordinert med VBT, og avstemt med KS.

Fragmentert ansvar og regelverk

All den tid ansvar for forvaltning av veg og tilhørende kartløsninger er delt på ulike departementer, henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distrikts departementet, stiller NKF spørsmål ved hvem som ser og holder i helheten og sammenhenger i regelverket og prosessene.

Usikkerhet rundt økonomiske konsekvenser

Kommunene vil få plikt til om å legge vegdata inn i NVDB. Det er usikkerhet om hvilke økonomiske og ressursmessige konsekvenser forpliktelsene vil føre med seg.

NKF har stilt spørsmål ved om kommunene kan/bør tilføres midler og ressurser til å få oppdatert vegnettet med påkrevde og obligatoriske vegobjekter. Et statlig bidrag til kommunene for å få oppdatert vegnettet med påkrevde vegobjekter som et landsomfattende prosjekt slik at alle kommunene får et likt startpunkt for videre ajourføring.  

Videre har NKF etterspurt at registreringsklient tilbys kostnadsfritt for kommunene og fylkeskommunene. 

Stabil og kvalitetssikret driftsmodell for NVDB en forutsetning

Det er også viktig for NKFs medlemmer at vilkår og forutsetninger for bruk av NVDB ikke endres uten varsel til brukerne, dvs. kommunene, slik at de har mulighet til å påvirke. Muligens vil det foreslåtte pålagte samarbeidet i forskriften forhindre nettopp dette.  

NKF påpeker viktigheten av et varig stabilt system da brukerne vil være avhengig av stabilitet for bruk av data i sin arbeidshverdag. Eventuell nedetid på NVDB vil føre til forsinkelser, unødig bruk av knappe og kostbare ressurser, og medføre økonomisk tap for brukerne/kommunene, samt for de faktiske brukerne av veien. 

Digitalisering og sikkerhet

NKF er opptatt av digitalisering, herunder digital sikkerhet, og støtter derfor forslaget. Vårt nasjonale vegnett er en viktig brikke i våre nasjonale beredskap. Den kommunale digitale infrastruktur hos kommunene som vegeier er i dag ikke robust nok til å møte de krav som er satt i forslaget til forskrift. NKF minner Statens Vegvesen på at en kommune har i overkant av 100 ulike IT-løsninger og at et sikkerhetskrav som angitt i forskriften, må skrives om og gjøres tydelig som en del av kommunens sikkerhetspolicy. Kommunen som dataeier trenger bistand fra SVV for å sørge for sikkerheten rundt data.

På sikt ønsker NKF data modeller som i større grad å automatisere det som legges inn i NVDB, da potensialet her antas å være stort.  

Kommunens rolle i det pliktige samarbeidet

Samarbeidet er beskrevet som et hovedgrep i forskriftsforslaget, og skal være et pliktig, faglig samarbeid som skal bidra til økt medvirkning. Samarbeidet er for øvrig ikke beskrevet i særlig grad i forslaget. For NKF er det derfor usikkert både hvordan dette skal foregå, og hvordan det vil fungere. Det er også høyst uklart hvilken form, hvilke fag, antall, hvor mange representanter fra hver vegmyndighet, involvering av øvrige, mv.  

NKF er bekymret for at kommunesektoren som en vesentlig vegeier vil få for lav og ikke representativ deltagelse i et slikt samarbeidsfora. De store kommunene vil ta seg tid til deltagelse i slike fora, de små vil finne dette vanskelig.

For NKF er det viktig å få frem en ordning som sikrer at kommunenes stemme best bli hørt i dette samarbeidet. NKF presiserer viktigheten av at dette blir et likeverdig og jevnbyrdig samarbeid mellom de ulike vegmyndighetene. NKF presiserer viktigheten av at dette samarbeidet sikrer at alle parter, dvs. vegmyndigheter, har lik medvirkning og innvirkning på samarbeidet, og at SVVs to roller her ikke blandes.  

For NKF står det sentralt at også kommunenes behov blir hørt og ivaretatt i framtidig utvikling av fagområdet. Dette gjelder ved utarbeidelse av tekniske beskrivelser og veiledninger, men også utvikling av system og tjenester som i dag er nasjonale. I og med at systemene er nasjonale og alle vegeiere må arbeide i de samme systemene, bør forskriften være enda tydeligere på at alle vegstyresmakter har lik påvirkning og ikke bare medvirkning. 

Definisjoner og språk

NKF presiserer at det er svært viktig for kommunene at det blir et enkelt regelverk, som har en tydelig og presis hjemmel. Ord og uttrykk i forskriftsteksten som krever enten definisjon eller bruk av skjønn, f.eks. i veiledning, må i størst mulig grad unngås.

Vegdirektoratet er nevnt flere ganger i forskriftsforslaget. NKF mener det må defineres konkret hvilken rolle Vegdirektoratet har i forskriften.

Kunnskaps- og opplæringsbehov

Forslaget vil skape et behov for opplæring; NKF har stilt spørsmål til hvem skal stå for det, og har stilt seg til disposisjon.

Her kan du lese hele høringssvaret