Landsmøte i 2024. Styreleder Kjetil Wold Henriksen er klar for landsmøte i 2024. Her som nyvalgt styreleder under landsmøtet i 2022. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Styreleder Kjetil Wold Henriksen er klar for landsmøte i 2024. Her som nyvalgt styreleder under landsmøtet i 2022. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Landsmøte 2024: Forslag til nye vedtekter

"Samfunnet, kommune-Norge og NKF er i endring. 2024 er et landsmøteår og det ligger an til en del endringer i vedtektene til NKF. Her har jeg samlet de viktigste endringene som jeg håper Landsmøte 2024 vedtar," skriver styreleder i NKF, Kjetil Wold Henriksen i forkant av landsmøtene høsten 2024.


Kjetil Wold Henriksen
Styreleder
Norsk Kommunalteknisk Forening


NKF har utviklet seg mye de siste årene. Gjennom enkeltvedtak, vedtektsendringer og nye strategier har landsmøtene vedtatt store endringer for NKF. Samtidig står samfunnet også i store endringer som stiller nye krav til oss som organisasjon.

I hovedtrekk kan man si at NKF har utviklet seg fra å være en medlemsorganisasjon med fokus på personene som medlemmer, til en organisasjon som er til for kommunene. Samtidig har organisasjonen utviklet seg fra å i stor grad være en arrangør av møter, kurs og konferanser til, i større grad, å bli en utvikler og premissgiver på vegne av kommunene innen våre fag. Vi har gått fra ren kunnskapsdeling, til å også påvirke rammene for, og utviklingen av, kunnskapen vi fortsatt deler.

Dette oppleves som riktige og gode endringer, men vi som har vært tillitsvalgte de to siste årene opplever at disse endringene ikke er godt nok forankret i organisasjonen. Dette gjelder både i våre styringssystemer og hos mange av oss NKFere. Da må vi sette søkelys på å få styringssystemene og menneskene i organisasjonen til å peke i samme retning. 

Samtidig har vi de siste årene sett at det ikke blir enklere å rekruttere inn tillitsvalgte og at de vi klarer å rekruttere har lite tid å avse til arbeidet. På Landsmøte 2022 byttet vi ut nesten 50% av våre tillitsvalgte. Etter landsmøte har vi mistet fem tillitsvalgte underveis. Begge disse tallene er for høye. 

Å være tillitsvalgt i NKF må oppleves konstruktivt og meningsfullt. 

Behovet for endringer blir ikke mindre i fremtiden og tiden tillitsvalgte i NKF kan bruke på vervet blir ikke større. En organisering av tillitsvalgts arbeidet som gir høy grad av smidighet, effektiv tidsbruk og korte interne kommunikasjonslinjer er derfor veldig viktig.

Gjennom høsten og vinteren 2023/24 har vi gjennomført et arbeid for å se på om vi har riktige styringssystemer og riktig organisering på tillitsvalgtsiden. Dette arbeidet har skjedd i et strategi- og lovutvalg bestående av alle styreledere i NKF, med mandat fra hovedstyret. 

Gjennom dette arbeidet har man utarbeidet forslag til nye vedtekter for NKF, som inneholder flere store endringer.

De tre hovedgrepene i forslaget til nye vedtekter

 • Tydeliggjøre formålet til NKF 
 • Endrer hvem som har stemmerett på Landsmøte og hvem som kan blir tillitsvalgte
 • Innføre gjennomgående representasjon

Tydeliggjøre formålet til NKF

I dag har vi en formålsbeskrivelse i vedtektene, og en litt annen versjon i den vedtatte strategien.

For fremtiden bør NKF kun ha et formål og det skal defineres i vedtektene. Det er viktig at vi ikke utvanner formålet gjennom å redefinere det i nye dokumenter over tid. Men heller vedtar endringer i formålet som vedtektsendringer på Landsmøte når vi mener det er riktig.

Vedtektenes formålsbeskrivelse beskriver et NKF som er lenger unna det strategi- og lovutvalget opplever NKF å være i dag. Det har de siste årene blitt veldig klart at vi er av, og for, norske kommuner og de ansatte i norske kommuner som jobber innen våre fagområder. Vi har også tydelig løftet frem fagene og den faglige utviklingen mye mer enn det sosiale og kulturelle. Det betyr ikke at det sosiale og kulturelle ikke lenger er viktig, men det er vanskelig å forsvare en aktiv deltagelse i en forening i arbeidstiden med sosiale og kulturelle aktiviteter. Samtidig blir fagutfordringene både større og mer krevende. Derfor er det viktig for våre medlemmer at vi jobber godt med våre fag. 

NKF har også fått en del tilbakemeldinger på at ordet kommunalteknikk ikke er dekkende for hva våre medlemmer i kommunene driver med. I kommunene har man gjennom omorganiseringer i stor grad byttet til navn som har noe med samfunn å gjøre. Vi foreslår derfor å innføre ordet samfunnsbyggere som et mer samlende begrep enn kommunalteknikere. 

Vårt forslag til nytt formål er som følger: 

NKF er den ledende og samlende ideelle organisasjonen for alle samfunnsbyggere i kommunesektoren.

NKF er for alle som drifter, forvalter og utvikler våre felles fysiske omgivelser og infrastruktur som forutsetning for bærekraftige lokalsamfunn.  

NKF skal bistå kommunene med å se helheten mellom samfunnsbyggende tjenester. 

Foreningen er for alle som jobber innen plan, geodata, miljø, byggesak, bygg, eiendom, veg, park, vann og avløp i kommunesektoren. 

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:  

 • Nettverk 
 • Konferanser 
 • Kurs og kompetanse
 • Myndighetspåvirkning 
 • Fagutvikling
 • Digitale produkter 

Endre hvem som har stemmerett på Landsmøte og hvem kan bli tillitsvalgte

Landsmøte er organisasjonens øverste organ. Hvem som har stemmerett her, er avgjørende for den overordnede styringen av organisasjonen. For å sette det litt på spissen har det i eksisterende vedtekter vært slik at fem studenter har like stor gjennomslagskraft som Oslo kommune. 

I forslaget til nye vedtekter har vi gjort følgende grep: 

 • Alle former for personlige medlemskap er omgjort til støttemedlemskap. Man beholder alle medlemsfordeler med unntak for stemmerett ved landsmøte.
 • Fylkeskommunene har fått mulighet til å bli medlemmer med stemmerett.
 • Kommunale og interkommunale 100% kommunalt eide selskaper har fått klargjort sin medlemsstatus med stemmerett.
 • Andre private medlemmer, for eksempel privat eller delvis privat eide selskaper er også blitt støttemedlemmer.
 • Det er tydeliggjort at våre tillitsvalgte skal velges blant våre medlemmer med stemmerett på Landsmøte. Tillitsvalgte må altså jobbe i en kommune, fylkeskommune eller et 100% kommunalt eid selskap for å kunne velges. 
 • Det er regulert hvor stor andel av stemmene som kan komme fra fylkeskommunene og kommunalt eide selskaper.

Hovedgrunnen til disse forslagene er at vi mener det er riktig at NKF skal være av og for kommunene. Med overføring av veiforvaltningen for fylkesveiene tilbake til fylkeskommunene har disse tydeligere kommet på banen på flere av våre fagområder og det oppleves riktig å invitere de tydelig inn. 

100% kommunalt eide selskaper innen våre fagområder bør også ha en god posisjon med påvirkning i NKF. Mye av tjenesteproduksjonen ligger i slike selskaper og det kommer antagelig ikke til å bli mindre fremover. 

Private selskaper og medlemmer fratas stemmerett for å sikre at vi er av, og for, kommunene. Dette uten at de fratas andre medlemsfordeler. 

Det er også tydeliggjort at våre tillitsvalgte kun kan velges blant dem som jobber i våre medlemsorganisasjoner med stemmerett. 

I tillegg til å tydeliggjøre at vi er av, og for, kommunene vil disse endringene også plassere NKF juridisk slik at vi kan selge våre digitale tjenester direkte til kommunene forutsatt at vi selv følger anskaffelsesreglene når vi anskaffer. Dette er viktig for å sikre våre medlemmer enkel tilgang til våre digitale verktøy. 

Innfører gjennomgående representasjon

Iverksettingen av ny strategi i NKF de siste to årene har synliggjort en utfordring i eksisterende tillitsmannsapparatet. Avstanden mellom de forskjellige styrene i NKF er for stor. Dette medfø-rer et stort behov for intern kommunikasjon, og når denne ikke blir god nok kan man oppleve at styrene ikke i tilstrekkelig grad drar i samme retning, noe som igjen gjør jobben både til administrasjonen og oss tillitsvalgte vanskeligere. 

Derfor foreslås det en endring i modellen som i noen grad er inspirert av kommunene der de politiske organene har gjennomgående representasjon. Vårt konkrete forslag er at vi beholder antallet medlemmer i alle våre styrer, men at de fem medlemmene og varamedlemmene av hovedstyre erstattes av styrelederne i fagstyrene. 

Man får på denne måten et hovedstyre med en styreleder og nestleder som kun er det, mens resten av styret også representerer hvert sitt fagstyre inn i hovedstyre gjennom at de er styreledere i fagstyrene. Det har underveis blitt stilt spørsmål ved om dette medfører en for stor belastning på enkelttillitsvalgte. Vår vurdering er at et mer sammenkoblet tillitsvalgts apparat mer enn vil oppveie at noen tillitsvalgte får flere møter å delta på. 

Jeg mener at den foreslåtte endringen i tillitsmannsapparatet vil styrke NKF som organisasjon og fagmiljø, og bidra til et mer effektivt og harmonisk samarbeid mellom alle ledd. Vi håper at forslaget blir godt mottatt av medlemmene, og at vi sammen kan jobbe videre for å fremme alle som jobber med samfunnsbygging i norske kommuner og fylkeskommuner. 

Jeg gleder meg til å høre deres innspill og synspunkter på landsmøtet i september!

Her finner du forslaget til nye vedtekter.

Meld deg på Landsmøtene 2024

13. september avholder NKF det første av høstens to landsmøter. Grunnet større vedtektsendringer blir valget av tillitsvalgte utsatt til november. Dagsorden og møteinnkalling tilgjengeliggjøres på kommunalteknikk.no senest fire uker før landsmøtet.

Meld deg på her: 

Ordinært landsmøte: Vedtekter og valgkomité 13. september

Ekstraordinært landsmøte: Valg av tillitsvalgte 15. november