Skjermdump fra dibk.no

Skjermdump fra dibk.no

Kommunal- og distriktsdepartementet

Nasjonal katalog for planbestemmelser

Kommunal- og distriktsdepartementet har publisert en «Nasjonal planbestemmelseskatalog» på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Katalogen skal være et verktøy til hjelp for å utforme reguleringsplanbestemmelser når nye arealplaner skal utarbeides.

Den nasjonale planbestemmelseskatalogen viser anbefalt struktur og skrivemåte på reguleringsplanbestemmelser for å få disse til å fungere i digitale arealplanprosesser. Katalogen inneholder forslag til lovlige, enkle og tydelige planbestemmelser som anbefales brukt av Kommunal- og distriktsdepartementet så langt som mulig.

Det anbefales at katalogen brukes når nye reguleringsplaner skal lages. Departementet har ikke noe ansvar for hvordan katalogen brukes i digitale program.

Inndeling i kategorier for reguleringsplanbestemmelser

Kategori 1: Bebyggelse og anlegg

Kategori 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kategori 3: Grønnstruktur

Kategori 4: Forsvaret

Kategori 5: Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift, samlet eller hver for seg

Kategori 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

Foreløpig er det kun bestemmelser til kategori 1 som er på plass.

Katalogen skal etter hvert inneholde kvalitetssjekkede og anbefalte reguleringsplanbestemmelser innen mange aktuelle kategorier. Vi trenger hjelp fra dere brukere til å melde inn flere aktuelle bestemmelser og kategorier, samt innspill til bruksmulighetene for katalogen.

Innspill om planbestemmelseskatalogen kan sendes til: support@dibk.no

Nasjonal planbestemmelseskatalog (dibk.no)