Logo Kommunal- og distriktsdepartementet

Ni kommuner har testet veileder for strandsonen i 3D

Kommuner fra Sortland i nord til Fredrikstad i sør, har testet Kommunal- og distriktsdepartementets veileder for strandsonen i 3D. Eksempler og erfaringer fra testingen viser at 3D-visualisering har mange bruksområder som er relevante for planlegging i, og forvaltning av, strandsonen.

Kommunene som har laget 3D-modeller over egen strandsone er Bodø, Heim, Orkland, Frøya, Sveio, Sortland, Asker, Fredrikstad og Ålesund. Disse kommunene ble valgt ut etter at departementet høsten 2020 inviterte alle landets kommuner til å teste veilederen ved å bruke 3D-modeller til planlegging og forvaltning av egen strandsone.

Erfaringene i kommunene viser at 3D-visualisering gir planleggere mulighet til å få et helhetlig overblikk over viktige hensyn, både fra land og sjø. Samtidig som fremtidig utvikling kan visualiseres og dermed tilpasses.

Eksempel fra Asker kommune – oppfølging av mulige ulovligheter

Sommeren 2020 feltregistrerte tilsynsavdelingen i kommunen potensielle ulovligheter i strandsonen. Dersom det var usikkerhet om tiltaket var lovlig eller ikke, ble det registrert et punkt i GIS-verktøy på håndholdt nettbrett. Datasettet ble deretter lagt inn i en 3D-modell som saksbehandlere kunne bruke til gjennomgang og eventuell oppfølging.  

asker.webp

De røde punktene viser potensielle ulovligheter i strandsonen registrert i felt, og her vist i 3D-modellen Asker laget. Foto: Asker kommune

Eksempel fra Fredrikstad kommune – modellering av planforslag, tegning av tiltak

Reguleringsavdelingen i Fredrikstad kommune benyttet 3D-modellen til å tegne opp og illustrere reguleringsplaner for bryggeområder og fritidsbebyggelse i strandsonen og like bak 100-metersbeltet.  Saksbehandlere som jobber med byggesaker har begynt å tegne opp foreslåtte tiltak i strandsonen, og lagt disse inn i 3D-modellen. Dette har gitt kommunen mulighet til å analysere planenes mulighetsrom, nær- og fjernvirkning av foreslått bebyggelse og hvordan foreslåtte tiltak påvirker allmenhetens tilgjengelighet til strandsonen.

fredrikstad1.webp

fredrikstad2.webp

Bildene viser skjermdump fra 3D-modellen fra ulike synsvinkler. Foto: Fredrikstad kommune

Eksempel fra Orkland og Sortland – presentasjon av DOK-data

I 3D-modellen har kommunene lagt inn geodata fra kommunenes offentlige kartgrunnlag (DOK). Begge kommunene viser til at det er vanskelig å få til en brukervennlig presentasjon når DOK-data skal visualiseres sammen med 3D-elementer. Uten tilstrekkelig tegnforklaring og egenskapsvisning blir 3D-modellen mest nyttig som en intern innsynsløsning som allerede kjenner kommunens DOK-data.

sortland-1.webp

Bildet viser hvordan data for potensielle skredfareområder er visualisert i 3D-modellen til Sortland kommune. Foto: Sortland kommune

Se flere eksempler på hvordan kommunene har brukt 3D-modellene på departementets side.