Bjørn-Egil Olsen, Foto: Askøy kommune/privat

Styreleder NKF veg og park, Bjørn-Egil Olsen. Foto: Askøy kommune/privat

Styreleder

NKF veg og park i 2024

Veg og park står foran mange spennende utfordringer i 2024. Grunnmuren i NKF er medlemskommunene. Det store engasjementet, og ikke minst kunnskapen som hver og en av våre medlemskommuner bidrar med, er en viktig drivkraft for oss. Vi vil alltid lytte til våre kolleger på kryss og tvers av fylkesgrensene for å få best mulig innblikk i hva som skjer i kommunene og ikke minst innspill til videre arbeid.


Bjørn-Egil Olsen
Styreleder NKF veg og park
bjorn-egil.olsen@askoy.kommune.no.


Våre to faggrener har mange likhetstrekk når det kommer til utfordringer, men det vil alltid være noen forskjeller. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn er noe man har stor glede av i våre vegnettverksgrupper. Dessverre så har vi ikke nettverk på park.   

NKF veg og park vil nå øke aktiviteten med å etablere nettverk innenfor park. Det vil være nyttig å dra veksler på erfaringen vi har med vegnettverk i hele landet, slik at vi kan legge til rette for både faglig utvikling og erfaringsutveksling.   

Miljøkrav og ekstremvær

Det stilles miljømessig strengere krav i anskaffelser, forvaltning og drift. For å nå bærekraftsmålene må vi bevege oss fra en lineær til en sekunder økonomi. Miljøvennlig veg- og parkdrift vil være en stor utfordring i årene fremover. Kjøretøyene våre skal bli mer miljøeffektive, maskiner og utstyr skal elektrifiseres, fremmedarter skal bekjempes uten bruk av kjemikalier, og vi skal levere fra oss overordnede klimaregnskap. For å få til dette er vi nødt til å sette det på dagsorden, samt få tilført både kunnskap og ressurser.  

Økt nedbør og mer ekstremvær er og vil være tema vi må jobbe mye med i tiden fremover. Lokal overvanndisponering er ofte løsningen når områder bygges ned og presset på VA-ledningene blir for stort. Overvannshåndtering er ett tverrfaglig tema hvor vi må tenke på tvers av sektorene for å finne beste praksis samt de best mulige løsningene. Tverrfaglig og -sektorielt samarbeid er helt avgjørende for å gjøre om vannet til en ressurs, heller enn en plage.

Opplæring av politikere, KI og endring i lovverk

Det er viktig at politikerne våre har kjennskap til, og kunnskap om, det de har ansvaret for. Vi er nødt til å informere om hvilke lover og forskrifter vi arbeider etter og hvordan saksgangen fungerer. Det er også viktig at politikerne forstår hvilke veg- og parkkapital kommunen faktisk forvalter. Det stiller krav til oss om å dokumentere og digitalisere.  

Vi ser at det er både muligheter og utfordringer knyttet til kunstig intelligens i tiden som kommer. Gjennom samarbeid på tvers av fagforum i NKF vil vi se etter muligheter for å utnytte denne spennende teknologien som best det lar seg gjøre.  

Vi kan alle føle på at man får lov- og forskriftsendring tredd ned over hodet. Vegdata-forskriften, endringer i forskrift om bruk av kjøretøy som følge av digitalisering av veglistene og arbeid på veg for å nevne noen. I 2024 ønsker NKF veg og park å arrangere aktuelle webinarer slik at vi sammen kan holde oss oppdatert på prosessene og endringene.  

Kommuneøkonomien

Kommuneøkonomien er det store spøkelset vi alle må forholde oss til. Flere oppgaver og veier som ikke fører med seg midler, meldinger om nedklassifisering av veger og veglys som enten ikke virker eller som ikke er slått på er bare noe av det som bekymrer meg. Dette er utfordringer som vi må snakke om gjennom å dele både erfaringer og kompetanse med hverandre.

Rekruttering og bevaring

Riktig bemanning innen parkarbeid er vanskelig i dagens arbeidsmarked. For å ha godt kvalifiserte fagfolk vil det bli mer aktuelt med utdannelse og videreutdanning av egne ansatte.  

Rekrutering av ingeniørkompetanse er også en stor utfordring. For at vi skal komme i en posisjon hvor ingeniører og fagarbeidere ønsker å jobbe for en kommune, er det flere forhold man må se på. Det å ikke oppnå full lønn før etter 16 år som fagarbeider er en stor utfordring. Jeg tror at vi må endre stigen i sin helhet for å få rekruttert fagarbeidere. Lønn er også en utfordring for rekrutering og bevaring av ingeniører og jurister. Det store spørsmålet man kan stille seg er: hvordan man kan få endret lønnssystemet?  

Jeg har ikke alle svarene, men vi må diskutere disse utfordringene som et ledd i å opprettholde våre lovpålagte oppgaver med den kvaliteten som forventes av oss.  

Kopi av VEGjus 2023 header.png