Norsk Kommunalteknisk Forening

NKFs bestiller- og leverandørforum i nye dialogmøter

Forumet ble etablert i 2017 av NKF prosjektstøtte for å få en direkte dialog med BAE-næringen. Etter en periode med innarbeiding har reell dialog oppstått, og alle sentrale deler av næringen møtes i regi av NKF. Forumet består nå av hele verdikjeden; både bestillere (eiere, forvaltere og myndigheter) og leverandører (arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører).

Ved etablering av dette nettverket får NKF bedre og nødvendig kontakt og samhandling med leverandører og markedet, slik at vi på vegne av våre medlemskommuner kan møte de nye utfordringene i byggeprosjektene. Samfunnet har fokus på bærekraftig utvikling og da må kommunene etter NKFs syn samhandle for å nå de forventinger som stilles til offentlige byggherrer. Det betyr at fokuset må rettes mot bedre og riktigere bestillinger i nye byggeprosjekt, og NKF vil på vegne av medlemmene fremover satse mye på ny og bærekraftig kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

NKF prosjektstøtte har som mål å heve bestillingskompetansen til kommunene, og legge til rette for at kommunene utvikler og gjennomfører tidsriktige og bærekraftige byggverk.

Bestiller- og leverandørforumet er en del av denne satsningen. Forumet drøfter aktuelle problemstillinger og utfordringer i relasjonen mellom bestiller og leverandør, og jobber frem tiltak og pilotprosjekter.

Målet for NKF er, gjennom dialog med byggenæringen, å skape effektive og bærekraftige bygg for kommunenes virksomheter. God bestillerkompetanse gir kommunene større bestillermakt, som igjen bidrar til å utvikle en tidsriktig og effektiv byggenæring der man bygger og drifter de «riktige» byggene. Åpenhet og samarbeid i hele bransjen er nøkkelen til å redusere kostnader og å bygge med god nok kvalitet og fleksibilitet.

BLF2019 2.png
Fra møte i Bestiller- og leverandørforumet 9. mai 2019. F.v: Tore Fredriksen (Omsorgsbygg), Tore Andre Andersen (Bergen kommune), Bjarne Haugland (VA- og VVS produsentene VVP), Tor Åsmund Evjen (St. Olav Hospital), Roar Smelhus (selvstendig rådgiver), Snorre Fuhr (EBA), Per Fredrik Kempf (EBA), Trine Pettersen (Byggevareindustrien), Astrid Hillestad (Forsvarsbygg), Egil Skavang (Arkitektbedriftene), Bengt Herning (Virke, bygghandel, Kristin O. Augestad (Multiconsult), Bjørn Morten Olesen (Norconsult), Leif Tore Hanssen (Omsorgsbygg), Knud Mohn (Eier og forvalterforum/NKF) og Elisabeth Leikanger (NKF) Foto: Lene Kristin Hollseter (NKF)

Norges største byggeier former fremtids-Norge: Grønt, smart og nyskapende!

Kommunene utgjør grunnfjellet i samfunnet, og er Regjeringens og Stortingets utøvende myndighet. Norsk Kommunalteknisk Forening koordinerer kommune-Norge, og ved å stille krav til leverandørene bidrar vi til innovasjon og bærekraftig utvikling.

Norske kommuner eier og forvalter over 30 millioner kvadratmeter bygningsmasse og investerer for ca. 30 milliarder kroner hvert år. Digitalisering og automasjon er avgjørende virkemidler for å kunne oppnå større besparelser, og kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Gode digitale verktøy muliggjør også både simulering og optimalisering av virksomheter og tjenester som utøves i byggene. Dette er særlig viktig for utfordringene knyttet til gjennomføring av helse- og omsorgsoppgaver i kommunene. Godt inneklima er også sentralt.

Hvordan skape tillit mellom bestiller og leverandør, og hvordan bidra til innovasjon og grønt skifte?

Omsorgsbygg Oslo KF var vertskap for vårmøtet der sirkulærøkonomi stod på agendaen.

Sirkulærøkonomi krever fleksible, miljøvennlige og tidløse bygg. Dette gjør at eierrollen i fremtiden blir viktigere enn i dag. Det er derfor naturlig at kommunene leder an i arbeidet med å bestille riktige formålsbygg for virksomheten til kommunene. NKF ønsker å bidra til dette.

Hva består produktene av og hvordan kan de gjenbrukes?

  • Effektiv materialanvendelse og minimert energibruk både ved bruk og gjenbruk
  • Eliminering av utslipp og avfall
  • Hvordan lykkes med det grønne skiftet?

For å kunne svare på og nå målene over kreves et kompetanseløft i hele byggenæringen. Kunnskap om, og dokumentasjon av, produktenes innhold står sentralt. I tillegg er det behov for en endring av handelsprosessene, hvor e-handel og produktdokumentasjon står sentralt.

Spørsmålet som ble stilt, var derfor: Hvordan kan hele verdikjeden, eiere, forvaltere og leverandører, samhandle for å lykkes?

Representanter for organisasjonene drøftet hvordan eiere, forvaltere sammen med leverandørleddene, kan samhandle for å lykkes med effektiv ressursanvendelse. Ved bruk og gjenbruk, og ved å eliminere utslipp og avfall. Samhandlingsarenaer og konkrete piloter ble drøftet.

Byggebransjen står overfor store endringer i nær fremtid - ikke gå alene

På det neste forummøtet 27. august var Kultur og idrettsbygg Oslo KF (KID) vertskap. KID har vært initiativtaker til gjennomføring av Mot utslippsfrie byggeplasser ved å utøve bestillermakt, profesjonell byggeledelse, og ta egen risiko for å få gjennomført endringer i maskinparken til entreprenørene. Dette er senere fulgt opp av leverandørutviklingsprogrammet, slik at utslippsfrie byggeplasser snart er en realitet på alle byggeplasser.

Ny tid, nye krav, nye svar!

Samarbeid, samhandel og gjensidig respekt er avgjørende for å lykkes. Når vi alle skal ut i det ukjente, er det lurt å ikke gå alene, men å gå sammen.

Alle aktørene i verdikjeden er klar over at byggebransjen står overfor store endringer i nær fremtid. Leverandørene hadde derfor tatt utfordringen og forberedt korte innlegg om sine roller i nær fremtid. Vi kommer tilbake med mer utfyllende materiale fra dette møtet.

NKF ønsker å tilrettelegge for at byggenæringen skal bidra til grønn norsk verdiskaping, økt konkurransekraft og etablering av nye fremtidsrettede arbeidsplasser. Med det skal byggenæringen gjøre Norge til et enda mer attraktivt land å bo i.

Deltakerne uttrykker at Bestiller- og leverandørforumet er en nyttig og nødvendig møteplass, som de i fremtiden ønsker å prioritere.

Vi gleder oss til fortsettelsen!