Klima

Ny rapport: Krav om nullutslipp til bygge- og anleggsplasser bør forskriftsfestes

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utredet et krav om nullutslipp og fossilfrie bygge- og anleggsplasser i offentlige anskaffelser.

Utslippene fra bygge- og anleggsplasser forventes og fortsatt være betydelige framover om det ikke kommer nye virkemidler. Markedet for utslippsfrie maskiner er i en tidlig fase, men i utvikling, og det er et stort potensial for å øke bruken av utslippsfrie løsninger på bygge- og anleggsplasser. For å dytte markedet i riktig retning anbefaler rapporten at obligatoriske minimumskrav forskriftsfestes, slik at krav treffer alle offentlige byggherrer. Et forskriftsfestet minimumskrav til nullutslipp på bygge- og anleggsplasser i offentlige anskaffelser vil føre til at offentlige byggherrer blir forpliktet til å stille krav om nullutslipp i sine anskaffelser.

DFØ er medforfatter av rapporten. Statens vegvesen, Nye veier, Kystverket, Statsbygg, Bane Nor, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har også vært involvert i arbeidet.

Rapporten kan du lese på Miljødirektoratet sine sider.