Byggeplass

NKF bygg og eiendom

TEK17 for eiendomsforvaltere

TEK17 er først og fremst en omfattende rydding mellom hva som skal stå i forskriften og hva som skal står i veiledningen til forskriften. Utover dette er det lite nytt for kommunale eiendomsfovaltere.

Forskriften skal være mest mulig funksjonsbasert mens veiledningen skal beskrive hvordan funksjonskravene kan oppfylles i form av preaksepterte løsninger. Denne «ryddingen» er gjort uten å endre innholdet. Ryddingen er et første skritt mot et digitalt regelverk som vil komme. Det skal gjøre det mulig å gjøre automatisk regelsjekk av digitale bygningsmodeller. Skjønnsmessige krav som ikke kan målsettes er i stor grad tatt bort i TEK17. 

Her er de mest sentrale endringer i TEK17:

Ikke lenger krav om innvendig bod i bolig
Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger ikke lenger bygges med innvendig bod.
Boligene må fortsatt ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende. For boenheter som er under 50 kvadratmeter er det tilstrekkelig at en slik bod er på minst 2,5 kvadratmeter.

Valgfritt snuareal
TEK17 innfører snurektangel som et alternativ til snusirkel i boliger som har krav om tilgjengelighet. Snurektangelet skal minst ha målene 1,3 meter x 1,8 meter. Dette er et snuareal som kan brukes på lik linje med snusirkel på minst 1,5 meter. De to snuarealene er likeverdige og kan benyttes ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

Forenklede krav til studentboliger
I studentboliger er det ikke lenger krav om at det skal bygges bod til oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende (sportsbod). Det er også reduserte krav til lydisolering mellom en boenhet og ut til trapperom og fellesgang.
For studentboliger som har krav om tilgjengelighet, er det nå tilstrekkelig med en snusirkel på 1,3 meter.

Enkel håndløper i trapp
I publikumsbygninger og arbeidsbygninger er kravet til håndløper i trapp blitt mer fleksibelt. Med de nye reglene kan du velge om du vil ha én håndløper i 80 cm høyde, eller to håndløpere i henholdsvis 70 og 90 cm høyde. Kravet gjelder også for hovedtrapp i boligbygninger.

Kommunal regulering framfor sentral regulering
Noen krav er moderert i forskriften der det anses mer hensiktsmessig med lokal regulering og tilpasning. Dette gjelder krav til parkering, kjøreatkomst og tilstrekkelig uteoppholdsareal. Kommunene har best forutsetninger for å håndtere slike krav og hensyn lokalt, når de lager nye eller reviderer kommune- og reguleringsplaner.

Bestemmelsen som regulerer plassering av byggverk vil bli stående i TEK17 fram til 1. juli 2021. Bestemmelsen beholdes i TEK17 i fire år for at kommunene skal ha tilstrekkelig tid til å regulere dette slik de ønsker i sine lokale arealplaner.

Overgangsordning ut 2018
For å sikre en smidig overgang mellom TEK10 og TEK17 vil det være en overgangsperiode fram til 31. desember 2018. Overgangsordningen gir utbyggere valgmuligheten mellom å prosjektere enten etter nytt eller gammelt regelverk. Hele byggteknisk forskrift må ses på som en helhet, derfor er det ikke åpnet for en sammenblanding av de to forskriftene. Merk at prosjekterende må angi i søknaden om det prosjekteres etter TEK10 eller TEK17.
 
Byggesaksavdelingen, som forvalter TEK17 i kommunen, kan gi ytterligere informasjon.