NKF bygg og eiendom

Trenger kommunene alle disse rådgiverne?

Hvilken rolle har egentlig kommunen som byggherre, og hvilke roller i et byggeprosjekt er det best å overlate til andre. Hvem har ansvaret når noe går galt?

Nytt denne våren er at NKF, i samarbeid med Advokat Beate Vesterås AS, tilbyr kurs innen entrepriserett og en rekke andre utvalgte juridiske emner.
Vi har tatt en prat med Beate Vesterås, og hun utdyper her hvorfor hun mener kommunene må ta en sterkere rolle i byggeprosjektene:

– Jeg ønsker å sette fokus på dette temaet, da kommunene ofte benytter ulike rådgivere i byggeprosjekter, forteller Vesterås: – Hva er egentlig rådgivers rolle i slike prosjekter og hvordan skal kommunen best benytte seg av den kompetansen rådgiverne har?

– Jeg tror det er viktig for kommunens rolle som byggherre å ha et bevisst forhold til styringen av ulike byggeprosjekter, hvilken rolle kommunen faktisk har som byggherre, og hvilke roller i et byggeprosjekt det er best å overlate til andre.

Beate Vester
Advokat Beate Vesterås. Fotograf: Sturlason

Unngå kostnadskrevende og ressurskrevende rettsprosesser

Flere kommuner har allerede fått erfare hvordan det er å ende i rettsprosesser i byggesakene, noe som både er kostnadskrevende og ressurskrevende.
– Nettopp, og spørsmål som ofte oppstår er derfor hvem av partene som har ansvaret når noe går galt, prosjektet blir dyrere enn først antatt, eller uforutsigbare forhold oppstår, forteller Vesterås.

– På denne bakgrunn tror jeg det kan være nyttig for kommunene å kjenne til særtrekk i rådgivningskontraktene og deres rettslige stilling i byggesaker. Dersom partene har et mer bevisst forhold til sitt ansvar, og omfanget av sine roller, blir det også lettere å definere hvilken type kompetanse som er nødvendig, og hvilken type kompetanse kommunen selv kan bidra med for best mulig løsninger i komplekse prosjekter.

Trenger kommunen rådgivere?

I samarbeid med Beate Vesterås setter nå NKF fokus på temaet og inviterer til en egen fagdag. Flere kommuner har allerede meldt sin interesse, og Beate gir oss et lite innblikk i hva vi kan forvente.

– Foredraget vil ta sikte på å gi et overordnet innblikk og ulike refleksjoner over temaer som: Hvilken rolle har blant annet kommunen som byggherre, og hvilken betydning har innleide rådgivere i ulike typer byggeprosjekter? Er det nødvendig for kommunen å innhente slik ekstern kompetanse, eller kan det helt/delvis begrenses? Hvilken rolle har rådgiverne i slike saker? Er kommunen fri for ansvar hvis oppdraget er satt bort til en rådgiver?

Vesterås har omfattende og variert erfaring fra offentlig og privat virksomhet blant annet fra domstolene, forsikringsbransjen og som forretningsadvokat i ulike advokatvirksomheter.
Vesterås er spesialist innen entrepriserett, bygg/anlegg og rådgiverrett og profesjonsansvar, og med lang erfaring innen forsikringsrett og arbeidsrett, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Egen virksomhet ble etablert i 2017, og hun tilbyr nå sin spisskompetanse innenfor rammene av eget firma.

Advokat Vesterås har god erfaring med forhandlinger og er også autorisert advokatmekler for Advokatforeningens meklingsutvalg og medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og underliggende domstoler. Hun har også vært oppnevnt ekspert og avgir uttalelser i tvister mellom profesjonelle parter. 
Når utenrettslige løsninger ikke leder frem er Vesterås en erfaren prosedyreadvokat som jevnlig fører saker for de alminnelige domstoler.
Hun kommer sist fra stillingen som assosiert partner i DLA Piper DA, avdeling for tvisteløsning og entreprise, og har også tidligere jobbet som advokat i Tryg Forsikring i avdeling for profesjonsansvar og som dommerfullmektig 1 i Oslo tingrett.
 

Entreprise

Før sommeren blir det anledning å delta på følgende JUSS-kurs i regi av NKF

8. Juni: Totalentreprise NS 8407 – Utvalgte juridiske emner HER

9. Juni: Byggherreforskriften HER

15. Juni: Trenger kommunen rådgiverne? Med utgangspunkt i Rådgiverkontraktene NS8401/8402 HER