Blågrønne strukturer som bekker og dammer er både fine rekreasjonsområder, leveområder for ulike arter og kan bidra til å dempe konsekvenser av klimaendringer som overvann og hete.

Blågrønne strukturer som bekker og dammer er både fine rekreasjonsområder, leveområder for ulike arter og kan bidra til å dempe konsekvenser av klimaendringer som overvann og hete.

Nytt nettverk

Blågrønt forum

Vil du være med på en tverrfaglig møteplass om overvann og blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder?

Hva er blågrønn infrastruktur?
"Blågrønn infrastruktur er nettverk av natupregede områder, som parker, uteområder, alleer, trær, vegkanter, kanaler, bekker, sammer, innsjøer, private hager og liknende. Blågrønne strukturer kan både bidra til og ivareta naturmangfold og sikre leveområder for ulike arter, gi innbyggerne verdifulle rekreasjonsområder, og dermed bidra positivt til folks helse og livskvalitet, og gjøre byer og tettsteder mer robuste mot blant annet flom, skred, overvann og hete."

Fra Stortingsmelding 26 - Klima i endring" (2022-2023)

Det er utfordrende å skape gode byrom, samtidig som vi tar hensyn til naturmangfold og klimaendringer. Blågrønn infrastruktur er en del av løsningen, men krever samarbeid og nye ideer på tvers av fag og sektorer.

Derfor etablerer NKF, i samarbeid med SPAREprosjektetBlågrønt forum - tverrfaglig forum for overvann og blågrønn infrastruktur.

Her skal vi sammen finne gode løsninger gjennom å dele praktisk og konkret kunnskap med hverandre.

Hvem kan være med?

Samarbeid på tvers av fag, kompetanse, bakgrunn og sektorer, skal motivere, inspirere og legge til rette for utprøving av nye løsninger og nye måter å jobbe på.

Nettverket blir en tverrfaglig møteplass som retter seg mot deg som jobber med blågrønn infrastruktur og overvann, om du er ansatt i kommune, fylkeskommune, næringsliv eller akademia.

Foreløpig er deltagelse uten kostnad ut 2024. Om det blir eventuell kostnad for deltagerne i forumet etter det vil det selvsagt bli kommunisert tydelig god tid i forkant. Det er også mulig å trekke seg ut av forumet når som helst ved å gi skriftlig beskjed om det. Trenger du mer informasjon, så ta gjerne kontakt med oss her.

Oppsummeringer og presentasjoner ligger i forumets Teams-rom.

Neste samling: 10. april
Blågrønne løsninger i planarbeid – lovhjemmel og gjennomføring i praksis

Tidspunkt Programpost 
09.00-09.05 Velkommen til tredje samling i blågrønt forum, v/Iren M. Lundby, Norsk kommunalteknisk forening (NKF) 
09.05-09.20 Lovhjemmel, v Magnar Danielsen, fagsjef i Kommunal- og distriktsdepartementet
09.20-09.35

Status fra prosjekt “Naturbaserte løsninger i plan: Hvordan gjøres det i norske kommuner?” v/Ingvild Skumlien Furuseth, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

09.35-9.50 Praktiske eksempler fra Stavanger kommune, v/Hugo Kind, koordinator klimatilpasning
09.50- 10.40 Gruppeoppgaver- og diskusjoner: Deling av erfaring, kunnskap, metoder og verktøy. v/Håkon Iversen, Pådriv
10.40-10.55 Felles gjennomgang i plenum av gruppeoppgavene. Styres av Håkon Iversen, Pådriv
10.55-11.00 Avslutning og litt om neste samling. 

Meld deg inn i nettverket

Ved å registrere deg i Blågrønt forum samtykker du til at nettverksledelsen og NKF kan lagre din kontaktinformasjon.*