Illustrasjon PBL 4

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringssvar til forslag om ny forskrift

NKF har nylig levert høringsinnspill til Kommunal- og distriktsdepartementet angående forslaget til ny forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Vårt innspill støtter hovedtrekkene i den nye forskriften, men vi har også pekt på viktige områder som vi mener krever ytterligere oppmerksomhet og detaljering.

25. april 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften på alminnelig høring. Forslaget innebærer at kommunene i arealplan kan gi planbestemmelser i utbyggingsområder om bruk av borettslag som organisasjonsform, om at en andel av boligene skal være utleieboliger, herunder utleieboliger spesifisert som kommunalt disponerte eller eide boliger, eller boligkjøpsmodeller, samt et nytt arealformål for studentboliger.

19. april 2024
KDD logo

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunenes rettslige handlingsrom for å fastsette klima- og miljøkrav etter PBL

Holth & Winge og Civitas har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt det rettslige handlingsrommet til å ivareta klima i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Kartleggingen viser at kommunenes handlingsrom i enkelte sammenhenger framstår som uklart.

11. april 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

§ 19-2 – Tolkningsuttalelse om relevante fordeler ved dispensasjon, særlig for allerede utført tiltak

Tolkningsuttalelse om hva som er relevante fordeler i interesseavveiningen etter pbl. § 19-2 andre ledd andre punktum. Fordeler ved å slippe å rette et ulovlig forhold er ikke en relevant fordel.

21. mars 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

§ 29-4 – Angående byggegrenser og måleregler

Departementet presiserer at målereglene i byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-3 og veilederen Grad av utnytting (H-2300) § 6-3 ikke gjelder for byggegrenser.

29. februar 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

§ 4-1 Departementet svarer: Om registrering av tiltak som er unntatt søknadsplikt

Opplysninger om tiltak som meldes til kommunen etter SAK10 § 4-1 fjerde ledd, skal som hovedregel registreres i matrikkelen og det offentlige kartgrunnlaget i samsvar med meldingen. Dette gjelder også når kommunen er usikre på om tiltaket ikke oppfyller kriteriene for unntak fra søknadsplikt, eventuelt om det kreves dispensasjon.

15. februar 2024
Vindmolle illustrasjon

Kommunal- og distriktsdepartementet

Vindkraft - planlegging av vindkraft etter plan- og bygningsloven

Temasidene omhandler nye regler for planlegging av konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land. 1. juli 2023 trådte endringer i plan- og bygningsloven og energiloven i kraft. Det kan ikke gis konsesjon for vindkraft på land før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven.

15. februar 2024
Gudrun Holm Molde kommune Tromsokonferansen 23

NKF byggesak

Tilbakeblikk: Naturfarer i byggesak

Vi fortsetter vår nedtelling til Tromsøkonferansen 2024, og deler flere av høydepunktene fra konferansen i 2023. Andre innlegg som gjøres tilgjengelig er hentet fra byggesaksparallellen, og det er temaet Naturfarer som står på programmet. 

07. februar 2024
Skjermdump fra webinaret.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Byggesak: Vi må prate om det digitale økosystemet

Byggeindustriens overgang til digitale løsninger fortsetter å øke, med et betydelig hopp i digital innsending i forhold til tidligere år. Dette uttrykker en imponerende utvikling som både er fordelaktig for ansvarlig søker og saksbehandler i kommunen. En enklere søknadsprosess og redusert saksbehandlingstid. I forrige uke inviterte Ambita til samtale med over 200 deltakere, og NKF var med. Både Tromsøkonferansen for plan og byggesak og Digitalisering av kommunalteknikk – DIKT vil handle om digitaliseringen. Se kurskalenderen for mer info.

31. januar 2024
Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

NKF byggesak

Klagesaker i omkampenes tid

De siste årene har norske kommuner opplevd en merkbar økning i antall klagesaker knyttet til plan- og bygningsloven. En økende bevissthet blant privatpersoner om deres rettigheter og muligheter for å fremme innvendinger, ofte forsterket gjennom media og kommunal veiledning, spiller en betydelig rolle i dette bildet. Samtidig bidrar et stadig mer komplekst regelverk og detaljerte planbestemmelser til å komplisere landskapet ytterligere. 

31. januar 2024