Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

NKF byggesak

Klagesaker i omkampenes tid

De siste årene har norske kommuner opplevd en merkbar økning i antall klagesaker knyttet til plan- og bygningsloven. En økende bevissthet blant privatpersoner om deres rettigheter og muligheter for å fremme innvendinger, ofte forsterket gjennom media og kommunal veiledning, spiller en betydelig rolle i dette bildet. Samtidig bidrar et stadig mer komplekst regelverk og detaljerte planbestemmelser til å komplisere landskapet ytterligere. 

Etter fylkessammenslåingen i 2020, har mange saksbehandlere opplevd at de nasjonale myndighetene har strammet inn praksisen rundt behandling av dispensasjonssaker, spesielt de som omhandler plan- og bygningslovens § 1-8  om byggeforbud i strandsonen og landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Saker som tidligere kunne ha glidd gjennom systemet uten større hindringer, returneres nå ofte med anmerkninger om feil i rettsanvendelsen eller mangelfulle begrunnelser. 

Disse sakene er av stor betydning for de involverte, ettersom de ofte omhandler individuelle ønsker om utbygging for å realisere personlige behov eller drømmeprosjekter. Når slike ønsker møter veggen i form av avslag, er det naturlig at mange velger å klage på avgjørelsen. 

Tilstrømningen av klagesaker forsterkes ytterligere av kommunale strandsonekartlegginger og nasjonale tilsynskampanjer, som fører til en økning i antall byggesaker som er avhengig av dispensasjon. Mange av disse sakene representerer også betydelige verdier, og gitt at det ikke er noen økonomisk risiko forbundet med å klage, er det lite som tyder på en nedgang i antall klagesaker i nær fremtid. 

For å håndtere denne økende bølgen av klagesaker effektivt, kreves det spesifikke kvaliteter og ferdigheter hos klagesaksbehandlerne. En grundig forståelse av det juridiske rammeverket i plan- og bygningsloven, samt tilhørende forskrifter og lokale planverk, er fundamentalt. Dette må kombineres med sterk kommunikasjonsevne, ettersom jobben ofte innebærer dialog med berørte parter. 

Det er også essensielt at klagesaksbehandlere kan se saken fra flere perspektiver og vurdere den innenfor et bredere rammeverk. Dette innebærer å balansere individuelle behov mot fellesskapets interesser og å vurdere de langsiktige konsekvensene av beslutninger. 

For de som ønsker å fordype seg ytterligere i temaet kommunal klagesaksbehandling, er det fortsatt ledige plasser på Tromsøkonferansen 18-19 mars. Her vil Ulf Sæterdal, avdelingsleder for juss og tilsyn i Bergen kommune, dele sine erfaringer med klagesaksbehandling, og gi verdifulle innsikter i hvordan man best navigerer i dette komplekse feltet. 

Tromsøkonferansen 2024.png