Blagronne losninger

NKF / SPARE

Hvordan kan vi bruke blå-grønn infrastruktur til overvannshåndtering og å fremme biomangfold og folkehelse?

Det er utfordrende å skape gode byrom, samtidig som vi tar hensyn til naturmangfold og klimaendringer. Blågrønn infrastruktur er en del av løsningen, men krever samarbeid og nye ideer på tvers av fag og sektorer. 

25. september 2023
Drommeplan Arendalsuka 23

DiBK

Opptak fra debatten om drømmeplan

På ByggArena under Arendalsuka ble drømmeplan og hvordan vi gjør reguleringsplaner mer brukervennlige diskutert. Og like viktig, hvordan kan framtidige planprosesser bli best mulig ved hjelp av gode, digitale løsninger.

22. september 2023
Boliger Oslo illustrasjon pexels

Rapport

Bestemmelser om kommunale utleieboliger og tilvisningsavtaler i reguleringsplaner

Oslo Economics og NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet levert en rapport som belyser mulige konsekvenser dersom kommunene fikk mulighet til å stille krav om at en andel boliger i et utbyggingsprosjekt skal være kommunale boliger eller boliger med tilvisningsavtaler.

20. september 2023
Klimatilpasning SINTEF 23 foto NVE

SINTEF

Nå kan norske kommuner måle hvor gode de er på klimatilpasning

Kommunene har ansvar for å sikre arealer, bygg og infrastruktur mot klimapåkjenninger som flom, skred og styrtregn. SINTEF-forskere har utviklet et rammeverk for å måle hvordan de ligger an med arbeidet.

19. september 2023
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Høstens klimawebinarer fra direktoratet

Se høstens webinarer om lokalt klimaarbeid (utslippsreduksjoner, omstilling og klimatilpasning) for kommuner og andre.

13. september 2023
Jord foto Statsbygg

Statsbygg

Byggavfall blir klimavennlig jord

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme både grønne tak og frodige landskap til gode.

01. september 2023
SINTEF[2]

SINTEF

Hvordan lykkes med naturbaserte løsninger for overvann

SINTEF har utviklet en praktisk veileder for å sikre bygg og infrastruktur mot klimaendringer.

01. september 2023
Samhandling illustrasjon

Fagkonferansen 2023 / 7.-8. september

Hvor er planleggerne?

Flere NKF-nettverk har tatt opp problemstillinger knyttet til manglende dialog mellom planavdelingen og fagansvarlige for kommunaltekniske tjenester. Hartvig Munthe-Kaas kommer til Fagkonferansen i neste uke for å snakke om hvorfor det er så viktig at vi inkluderer renovasjon i planprosessen.

29. august 2023
Blågrønne strukturer som bekker og dammer er både fine rekreasjonsområder, leveområder for ulike arter og kan bidra til å dempe konsekvenser av klimaendringer som overvann og hete.

Nytt nettverk

Blågrønt forum

Vil du være med på en tverrfaglig møteplass om overvann og blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder?

24. august 2023
Areal illustrasjon

NKF plan og miljø

Arealnøytralitet på programmet

I 2019 vedtok politikerne i Nordre Follo en kommuneplan som la arealnøytralitet til grunn for videre utvikling og utbygging. Kommunen skal gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, framfor å bygge ned natur. Ett av målene er å beholde skogholt, "hundremeterskoger" og parker i områder som er regulert til bebyggelse. 

22. august 2023