Foto: Bergen kommune

NKF veg og park

Forurensingsloven: Finnes det alternativer til gummi?

Som mange norske kommuner erfarer, byr bruk av gummigranulat på betydelige miljøutfordringer, og blant annet spredning av mikroplast. Med innføringen av strengere miljøkrav, som detaljert i det nye kapittel 23A i forurensningsforskriften, står mange kommuner overfor behovet for å implementere effektive løsninger for å redusere miljøpåvirkningen fra disse fotballbanene.  

17. april 2024
Hilde Marie Horpestad er prosjektleder i Hå kommune og en av NKFs representanter i Faglig samarbeidsforum for bru. Foto: Canva.com/Privat

NKF veg og park

Hilde Marie er NKF-representant i faglig samarbeidsforum for bru

I forbindelse med ny vegdataforskrift har Konstruksjonsavdelingen i Vegdirektoratet fått i oppgave å sette sammen ett faglig samarbeidsforum for bru. Hilde Marie Horpestad er prosjektleder for utbygging i Hå kommune på Jæren, og er en av NKFs representanter i forumet.

26. april 2024
Skjermbilde fra den nye løsningen.

NKF veg og park

Digital vegnorm for kommunene kommer snart – vil du være med å teste?

Vi er endelig i gang med en løsning for kommuner til å ta frem sine kommunale vegplaner med utgangspunkt i en kommunal vegnorm. Vektøyet vil ta utgangspunkt i en minimumsanbefaling fra Statens vegvesen sine håndbøker – N100 og N200, vise til nasjonale digitale registre som NVDB og deretter med hjelp av eksisterende planer ta frem et første utkast til en minimumsversjon.

19. april 2024
Foto: Arendal kommune/ Mona Hauglid.

NKF veg og park

Hvordan Arendal kommune håndterte ekstremt snøfall vinteren 2024

Vinteren 2024 vil bli husket i Arendal for det rekordstore snøfallet som dekket kommunen under nyttårshelgen. Arendal, som rutinemessig forbereder seg på vinterlige forhold, fant seg plutselig i en situasjon som krevde ekstraordinære tiltak. 

17. april 2024
Figur som viser hvilke volumer som kommer av masser fra store prosjekter i Oslo-regionen. Slike volumer krever god planlegging for å håndtere. Foto: Norconsult

NKF veg og park

Hvordan kan vi gjøre om overskuddsmasser fra avfall til ressurs?

I en verden hvor bærekraft stadig vinner større betydning, står bygge- og anleggsbransjen overfor utfordringer med effektiv ressursutnyttelse. Under Kommunevegdagene i Bergen vil Ingvild Helland fra Bærum Ressursbank snakke om viktigheten av fellesløsninger for massehåndtering. Med innsikt fra Bærum Ressursbank, kaster vi lys på hvordan en mer sirkulær økonomi kan oppnås i byggebransjen. 

17. april 2024
Vegkart illustrasjon

Statens vegvesen

Introduksjon til bruk av Vegkart

Trenger du, eller noen andre på ditt arbeidssted introduksjon til bruk av vegkart.no? Statens vegvesen arrangerer webinar 18.april kl. 10-11. Webinaret skal gi deltakerne grunnleggende kjennskap til bruk av Vegkart.no og data som finnes i Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

11. april 2024
Grøft langs vei i Malmø. Foto: Marie Langsholt Holmqvist, Oslo kommune. Illustrasjonsbildet er hentet fra veilederen

NKF veg og park

Designveileder for flomveier under Kommunevegdagene i Bergen

I takt med klimaendringene står norske kommuner overfor økende utfordringer knyttet til håndtering av ekstreme nedbørshendelser. For å ruste opp byer og tettsteder mot disse utfordringene, har Oslo kommune, i samarbeid med flere andre kommuner og nasjonale etater, utviklet en designveileder for utforming og dimensjonering av trygge flomveier i vei og gate.

04. april 2024
Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov. Foto: Henriette E. Busterud Statens vegvesen

Statens vegvesen

Antall daglige reiser har økt

Den nasjonale reisevaneundersøkelse 2023 viser at antall daglige reiser har økt sammenlignet med 2022, men er ikke helt på samme nivå som før pandemien.

21. mars 2024
Foto: Chris Capsersen

Bygg.no

Innlegg: Vi står uten en digital grunnmur i arbeidet med ombruk og klimagassregnskap

SSB kom denne uken med tall som viser at det var en økning i byggavfall i 2022, hvor nesten 43% stammer fra riving av bygg. Nå skal det rapporteres, og det skal ombrukes og gjenbrukes. Kommuner skal rapportere og direktorater stiller krav til dokumentasjon med henvisning til lov og forskrift. Men spørsmålet ingen stiller er “hvordan”.

24. februar 2024
Jan Roger Humlebekk er til daglig ansatt i avdelingen for veg og park i Øvre Eiker kommune. Han kommer med NVDB i sekken, når han er en av mange spennende innledere på DIKT-konferansen 8. mars. Foto: Eikernytt

NKF digital / NKF veg og park

– Har du så god råd, at du har råd til å la være?

Skal man bygge veg er det beskrevet ned i minste detalj. Skal man kjøpe IT, må man finne programmet som passer best de behovene kommunen har. Men hva skal man spørre om? Hva skal man se etter?  

15. februar 2024