NKF

Bli med i en faglig nettverksgruppe!

Over 800 kommunale organisasjonsenheter deltar i NKFs faglige nettverksgrupper, der deltakerne deler erfaringer og løser felles utfordringer.

Aktiviteter

En nettverksgruppe møtes minst to ganger i året. Nettverkene setter selv agendaen, og det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan ta opp. Eksempler på hva som havner på agendaen i nettverkene:

  • Dele erfaringer, kompetanse og beste praksis
  • Sammenligne nøkkeltall 
  • Gjennomføre anskaffelser og prosjekter av felles interesse
  • Vurdere deling av faglige ressurser på områder med for liten bemanning
  • NKF byggesak sine nettverksdeltakere får også tilgang på eksklusivt fagstoff.

Organisering

Antall kommuner er mellom 7 og 15 i hver gruppe. Gruppa velger en kontakt/leder som representant i forhold til NKF og nettverkssekretæren. Aktivitetene koordineres av nettverkssekretærene og gruppas kontaktperson.

Avtaleforhold

Hver kommune tegner avtale med NKF og foreningen stiller nettverkssekretær til disposisjon for gruppa. Nettverksgruppa avholder minimum to møter pr. år.

Sekretærens rolle

Sekretæren skal samle og hente inn relevant informasjon, samt bearbeide eventuelle sammenstillinger. Sammen med nettverksleder og vertskommune utarbeider sekretæren forslag til møteprogram. Sekretæren kaller inn, gjennomfører og skriver referat fra møtene. I tillegg skaffer sekretæren eventuelle foredragsholdere.

Deltakernes rolle

Kommunene i nettverket rullerer på å ha vertskapsrollen for møtene og organiserer eventuelle befaringer. Alle kommunene oppfordres til å bidra til å følge opp gruppens beslutninger, foreslå relevante temaer, skaffe aktuelt materiale fra egen kommune og være aktive i felles diskusjoner.

Fellesskap gir styrke!

Gjennom nettverkene blir fagmiljøene blir større og bedre. Argumentene blir flere og vil få større tyngde. Dette kan igjen føre til at kommunens administrative og politiske ledelse får et bedre faglig grunnlag for beslutninger.

Nettverkskart: Disse kommunene er med


 

Priser 2020

Innbyggertall

Deltakeravgift

Nettverk *)
 

< 2500 2 760
2 500 - 5 000 5 520
5 000 - 10 000 6 900
10 000 - 20 000 8 280
20 000 - 30 000 11 040
30 000 - 40 000 13 800
40 000 - 50 000 16 560
50 000 - 75 000 17 940
75 000 - 100 000 19 320
100 000 - 150 000 20 700
150 000 - 200 000 22 080
200 000 - 300 000 23 460
> 300 000 24 840

*) I tillegg kommer møteavgift (2 møter pr år) kr 2 460,- pr møte (nettverkssekretærenes satser).

Deltakeravgiften for kommuner avhenger av antall innbyggere; kommunale, interkommunale og private foretak mulitipliserer antall ansatte med 1 000 for å finne riktig intervall i oversikten over.

Deltakeravgiften kommer i tillegg til vanlig medlemskontingent i NKF.

Deltakeravgiften og møteavgiften faktureres samlet en gang i året for å sikre kontinuitet i nettverkene.

Nettverksgrupper er eksklusive møteplasser for ansatte i kommuner som har virksomhetsmedlemskap i NKF.

Innmelding

AVTALE OM DELTAKELSE I NETTVERKSGRUPPE
Avtalen gjelder nettverksgruppe innen:*


Gate-/veinavn eller postboks

F.eks. ressursnr eller bestillernr. Skriv navnet ditt hvis dere ikke har fakturareferanse.Fornavn og etternavn
Signatur:*
NB! Dersom det oppstår endringer av ovenstående, skal dette meddeles nettverkssekretær omgående.