NKF

Bli med i en faglig nettverksgruppe!

Over 900 kommunale organisasjonsenheter deltar i NKFs faglige nettverksgrupper. Deltakerne deler erfaringer og løser felles utfordringer.

Nettverkskart: Disse kommunene er med


 

Aktiviteter

En nettverksgruppe møtes minst to ganger pr år, og aktivitetene er/kan være:

 • Dele erfaringer, kompetanse og beste praksis
 • Sammenligne nøkkeltall 
 • Gjennomføre ev anskaffelser og prosjekter av felles interesse
 • Vurdere deling av faglige ressurser på områder med for liten bemanning
 • NKF byggesak sine nettverksdeltakere får også tilgang på eksklusivt fagstoff.

Mulighetene er mange - det er bare fantasien som setter grenser!

Organisering

 • Antall kommuner er mellom 7 og 15 i hver gruppe
 • Gruppa velger en kontakt/leder som representant i forhold til NKF og nettverkssekretæren 
 • Aktivitetene koordineres av nettverkssekretærene og gruppas kontaktperson

Avtaleforhold

 • Hver kommune tegner separat avtale med NKF
 • NKF stiller nettverkssekretær til disposisjon for gruppa
 • Nettverksgruppa avholder minimum to møter pr. år

Faglig sekretærers rolle

 • Samle og hente inn relevant informasjon
 • Bearbeide eventuelle sammenstillinger
 • Utarbeide forslag til møteprogram - samarbeide med gruppas kontaktperson om gode tema
 • Samarbeide med vertskommunen
 • Skaffe ev eksterne foredragsholdere
 • Sørge for innkalling, gjennomføring, referat og ev oppfølging av det gruppa blir enig om

Deltakernes rolle

 • Være vertskap for møtene (rullerer)
 • Organisere lokale befaringer
 • Følge opp gruppas beslutninger
 • Skaffe aktuell informasjon og materiale fra egen kommune
 • Foreslå emner som skal tas opp
 • Være aktive og løsningsorienterte i diskusjoner og ev felles prosjekter

Fellesskap gir styrke!

 • Fagmiljøene blir større og bedre
 • Argumentene blir flere - og får større tyngde
 • Kommunens administrative og politiske ledelse får et bedre faglig grunnlag for beslutninger

Priser 2020

Innbyggertall

Deltakeravgift

Nettverk *)
 

< 2500 2 760
2 500 - 5 000 5 520
5 000 - 10 000 6 900
10 000 - 20 000 8 280
20 000 - 30 000 11 040
30 000 - 40 000 13 800
40 000 - 50 000 16 560
50 000 - 75 000 17 940
75 000 - 100 000 19 320
100 000 - 150 000 20 700
150 000 - 200 000 22 080
200 000 - 300 000 23 460
> 300 000 24 840

*) I tillegg kommer møteavgift (2 møter pr år) kr 2 460,- pr møte (nettverkssekretærenes satser).

Deltakeravgiften for kommuner avhenger av antall innbyggere; kommunale, interkommunale og private foretak mulitipliserer antall ansatte med 1 000 for å finne riktig intervall i oversikten over.

Deltakeravgiften kommer i tillegg til vanlig medlemskontingent i NKF.

Deltakeravgiften og møteavgiften faktureres samlet en gang i året for å sikre kontinuitet i nettverkene.

Nettverksgrupper er eksklusive møteplasser for ansatte i kommuner som har virksomhetsmedlemskap i NKF.

Innmelding

AVTALE OM DELTAKELSE I NETTVERKSGRUPPE
Avtalen gjelder nettverksgruppe innen:*


Gate-/veinavn eller postboks

F.eks. ressursnr eller bestillernr. Skriv navnet ditt hvis dere ikke har fakturareferanse.Fornavn og etternavn
Signatur:*
NB! Dersom det oppstår endringer av ovenstående, skal dette meddeles nettverkssekretær omgående.
*