NKF

Bli med i en faglig nettverksgruppe!

Over 1.000 kommunale organisasjonsenheter deltar i NKFs nettverksgrupper, der deltakerne deler erfaringer og løser felles utfordringer.

Aktiviteter

En nettverksgruppe møtes minst to ganger i året. Dersom det er hensiktsmessig, så kan møtene også avholdes digitalt. I de tilfellene erstattes et fysisk heldagmøte av to kortere digitale møter. Nettverkene setter selv agendaen, og det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan ta opp. Eksempler på hva som havner på agendaen i nettverkene:

  • Dele erfaringer, kompetanse og beste praksis
  • Sammenligne nøkkeltall 
  • Gjennomføre anskaffelser og prosjekter av felles interesse
  • Vurdere deling av faglige ressurser på områder med for liten bemanning
  • NKF byggesak sine nettverksdeltakere får også tilgang på eksklusivt fagstoff.

Organisering

Antall kommuner er mellom 8 og 15 i hver gruppe. Gruppa velger en kontakt/leder som representant i forhold til NKF og nettverksrådgiveren. Aktivitetene koordineres av nettverksrådgiveren og gruppas kontaktperson.

Avtaleforhold

Hver kommune tegner avtale med NKF og foreningen stiller nettverksrådgiveren til disposisjon for gruppa. Nettverksgruppa avholder minimum to møter pr. år.

Nettverksrådgiverens rolle

Nettverksrådgiveren skal samle og hente inn relevant informasjon, samt bearbeide eventuelle sammenstillinger. Sammen med nettverksleder og vertskommune utarbeider rådgiveren forslag til møteprogram, kaller inn, gjennomfører og skriver referat fra møtene. I tillegg skaffer rådgiveren eventuelle foredragsholdere.

Deltakernes rolle

Kommunene i nettverket rullerer på å ha vertskapsrollen for møtene og organiserer eventuelle befaringer. Alle kommunene oppfordres til å bidra til å følge opp gruppens beslutninger, foreslå relevante temaer, skaffe aktuelt materiale fra egen kommune og være aktive i felles diskusjoner.

Fellesskap gir styrke!

Gjennom nettverkene blir fagmiljøene større og bedre. Argumentene blir flere og vil få større tyngde. Dette kan igjen føre til at kommunens administrative og politiske ledelse får et bedre faglig grunnlag for beslutninger.

Priser 2023

Innbyggertall

Deltakeravgift

Nettverk *) 

Deltakeravgift

Fagnettverk

< 2000 3 200 9 000
2 000 - 5 000 6 390 9 000
5 000 - 10 000 9 590 9 000
10 000 - 30 000 12 250 9 000
30 000 - 50 000 18 110 9 000
50 000 - 100 000 26 630 9 000
> 100 000 31 950 9 000


Vilkår priser
Deltakeravgift hovednettverk
Deltakeravgiften kommer i tillegg til vanlig medlemskontingent i NKFDeltakeravgiften og møteavgiften faktureres samlet en gang i året for å sikre kontinuitet i nettverkene.

  • Kommuner betaler ut fra innbyggertall ref. i tabellen over.
  • Kommunale, interkommunale og private foretak mulitipliserer antall ansatte med 1 000 for å finne riktig intervall i tabellen over.
  • Statlige virksomheter, fylkeskommuner, akademia og stiftelser legger antall ansatte i virksomheten til grunn for å finne riktig intervall i tabellen over.

Møteavgift for hovednettverk
*) Møteavgift på 2 670,- pr møte (nettverksrådgiverens satser) kommer i tillegg til deltakeravgiften. Dagens deltakeravgift for nettverk bygger på 2 fysiske møter i året. Ett fysisk møte varer normalt en arbeidsdag (7,5 timer), samt eventuelt reise og opphold. Det legges til grunn at et fysisk møte kan erstattes av to digitale (teams) møter. Et ordinært nettverksmøte på teams skal som hovedregel vare 1/2 arbeidsdag (ca 3,5 timer). Dersom nettverket ønsker å avholde møter, utover rammen på en arbeidsdag, vil det belastes særskilt møteavgift for dette.

Deltakeravgift og vilkår for fagnettverk
Deltakeravgiften i fagnettverk hos NKF er en flat sats som faktureres en gang i året. Deltakelse i fagnettverk fordrer medlemskap i NKF. Prisen på 9 000 kroner årlig dekker både deltaker- og møteavgift.

 

Innmelding

Nettverksgruppe innen*
Type nettverk*
Fakturaadresse
F.eks. ressursnr eller bestillernr.
Fornavn og etternavn
Ønsker kontaktperson Tidsskriftet Kommnalteknikk?
*