Norsk Kommunalteknisk Forening: Digitalisering

Når kommer det digitale veikrysset?

Det digitale veikrysset er en møteplass, hvor bestillers produktønsker møter det tilgjengelige produktmarkedet og leverandørene/entreprenørene på nett.

Knud Mohn
Rådgiver
Norsk Kommunalteknisk Forening
Styremedlem og repr. for NKF i Eier- og forvalterforum

Direktør i Bygg 21, Sverre Tiltres, stilte meg spørsmålet; når kommer det digitale vegkryss? Det første vi må gjøre er å få skikk på automatisk produktinformasjon* på nett. Virke, GS1** og NKF jobber med dette og vi tar med oss de erfaringeene som Statsbygg og Sykehuset i Vestfold får.

Bruk GTIN  (Global Trade Item Number): Med det blir det mulig å ha produktinformasjonen tilgjengelig på nett. Bare internasjonale digitale produktidentifikasjoner kan forhindre bruk av «falske» produkter.

I min forrige artikkel skrev jeg blant annet at produsenter og leverandører i den digitale verden, vil få en mer fremtredende plass enn de har i dag. Dette har også forankring til Parisavtalen, som fokuserer sterkt på gjenbruk og effektiv bruk av ressurstilgangen. Det er da veldig viktig for en bestiller (eier/forvalter) å vite ressursbruken til produktene, men også sammensetningen, for å bygge bærekraftig, men også for å møte de krav som sirkulærøkonomien stiller.

Digitale vegkryss 1.png

Kilde : Norgesgruppen 201:1 Lær av matbransjen 1 - Logistikk i et makroperspektiv.

*Automatisk registrering av produktinformasjon
At man kan man digitalt avlese på kolli hva den inneholder (strekkode/qr-kode etc.) Ved mottak kan disse data avleses automatisk. GTIN gir identisk produkt, hvor produktdokumentasjonen kan leses direkte fra produsent på nett. Med andre ord kan denne avlesningen gi sporingen til all dokumentasjon på produktet.

**GS1
Brukerstyrt non-rofit forening som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder.

Digitale veikryss 2.png
Kilde: GS1 2018: En standard for utveksling av informasjon om hendelser i verdikjeden for bygg

Digital sporbarhet har gjort matnæringen til den mest effektive på distribusjon, og har gjort norsk eksport av oppdrettsfisk til en meget økonomisk industri, fordi den anvender digital logistikk og sporbarhet i hele verdikjeden.

Bygg består av produkter, og det skal dokumenteres hva som blir tilført byggene og byggeplassene. Det brukes årlig store summer på å samle inn slike data på den tradisjonelle måten, og resultatene er ikke brukervennlig for byggeiere og -forvaltere. NKFs standardiserte kravspesifikasjoner på kommunale boliger, barnehager, skoler og sykehjem gjør dette forretningsmessig mulig allerede i dag i samarbeid med Virke.

Det vi si hvis man anvender en global standard for produktidentifikasjon og en standard for utveksling av hendelser, så kan automatisk registrering av produktdokumentasjon på bygg være mulig. Og det er allerede mulig, så snart det er utviklet en app, som leser av opplastede varer til en database på byggeplasser. Alle elementene er utprøvet, så det gjenstår å sette de sammen for byggeprodukter.

Hvilken kommune vil være utprøver at dette?
Alle dagens kontraktsmodeller er fortsatt kun basert på analoge prinsipper, er papirbaserte og utviklet for over 40 år siden. Dette blir i dag kostnadsdrivende, fordi bestiller ikke krever og honorerer digitale leveranser. Både bestillinger, oppfølginger, leveranser, handel og dokumentasjoner er kontraktsfestet og styrt utfra papir slik at det lønner seg for entreprenørene å ikke anvende e-handel.

Så på spørsmål fra Sverre Tiltnes, dir. Bygg 21: Når kommer så det digitale veikrysset?
Det kan først komme når entreprenørene anvender digitale modeller gjennom verdikjeden inkludert i e-handel. Bygg21 jobber med digital flyt av produktinformasjon. Bygg21 har blant annet sammen med eier- og forvalterforum (EFF) tatt et initiativ i  orbindelse med Samarbeid for digitalisering.

Det bestillerne kan gjøre er å bestille automatisk produktdokumentasjon, de har ikke myndighet å kreve e-handel på interne prosesser hos entreprenørene ved bruk av dagens standardkontrakter.