NKF veg og park

Fristen for vegdataforskriften nærmer seg

Forslaget til vegdataforskrift synliggjør og tydeliggjør veiers betydning og viktighet i dagens samfunn, som en kritisk og helt nødvendig faktor, hvor de kommunale vegene har avgjørende betydning for et helhetlig transporttilbud for innbyggere og næringsliv. NKF er positive til forslaget, men har påpekt flere forhold som det bør tas tak.

Shutterstock KI-generert illustrasjon. Prompt: Bilde av en veg med masse datapunkter. Omgivelsene rundt veien skal være landlige i Skandinavia.

NKF veg og park

– Tegnet på erfaringsutveksling

Vinterdriftskonferansen i Alta markerte slutten på konferanseåret i NKF. – Det er kommer frem mange ideer og muligheter når man samles på denne måten, forteller seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby. Konferansen hadde i år et nordisk preg, med besøkende fra både Sverige, Danmark og Finland. 

Alta kommune stilte med spennende befaring av maskinparken i Finnmarksmørket. Foto: Julie Tollefsen

NKF digital

Innspill til bruk av forskningsmilliarden: Kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskonsekvenser av teknologiutviklingen

Den 7. september 2023 kunngjorde regjeringen at forskningsinnsatsen på kunstig intelligens (KI) og digitale teknologier skal økes med minst én milliard kroner de neste fem årene. Forskningsmilliarden skal bidra til større innsikt i hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet. Den skal også øke kunnskapen om nye digitale teknologier og mulighetene de gir for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. I november deltok administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, på innspillsmøte hos Forskningsrådet for å legge frem NKFs syn på hvordan KI-milliarden skal brukes. 

KI-bilde generert i Canva (Magic Studio™) med ledeteksten: Kvinnelig administrerende direktør snakker til et forskningsråd om kunstig intelligens.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nytt anskaffelsesregelverk trer i kraft fra 1. januar

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har nylig hatt en kort høringsrunde på sitt utkast til veileder om de nye reglene om 30 % vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. De vedtatte endringene trer i kraft 1. januar 2024. – Vi er glade for at DFØ har laget den, men opplever at veilederen har lagt seg på et lite praktisk nivå, forteller seniorrådgiver og jurist i NKF, Iren M. Lundby. 

Illustrasjonsbilde: pexels.com