NKF bygg og eiendom

Nøkkel til vellykket småhusprosjekt 

De fleste kommuner sliter med å skaffe tilstrekkelig antall boliger, spesielt til de som har utfordringer med rus og psykiatri.  En av løsningene kan være å bygge småhus eller modulboliger.   

På Boliger for fremtiden skal Sandnes og Drammen kommune dele sine erfaringer med hvordan en får realisert spesialtilpassede ROP-boliger. Illustrasjonsbilde: Sandnes kommune

NKF veg og park

Digital vegnorm for kommunene kommer snart – vil du være med å teste?

Vi er endelig i gang med en løsning for kommuner til å ta frem sine kommunale vegplaner med utgangspunkt i en kommunal vegnorm. Vektøyet vil ta utgangspunkt i en minimumsanbefaling fra Statens vegvesen sine håndbøker – N100 og N200, vise til nasjonale digitale registre som NVDB og deretter med hjelp av eksisterende planer ta frem et første utkast til en minimumsversjon.

Skjermbilde fra den nye løsningen.

NKF veg og park

Hvordan kan vi gjøre om overskuddsmasser fra avfall om til en ressurs?

I en verden hvor bærekraft stadig vinner større betydning, står bygge- og anleggsbransjen overfor utfordringer med effektiv ressursutnyttelse. Under Kommunevegdagene i Bergen vil Ingvild Helland fra Bærum Ressursbank snakke om viktigheten av fellesløsninger for massehåndtering. Med innsikt fra Bærum Ressursbank, kaster vi lys på hvordan en mer sirkulær økonomi kan oppnås i byggebransjen. 

Figur som viser hvilke volumer som kommer av masser fra store prosjekter i Oslo-regionen. Slike volumer krever god planlegging for å håndtere. Foto: Norconsult

Kommunal- og distriktsdepartementet

Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften på alminnelig høring. Forslaget innebærer at kommunene i arealplan kan gi planbestemmelser i utbyggingsområder om bruk av borettslag som organisasjonsform, om at en andel av boligene skal være utleieboliger, herunder utleieboliger spesifisert som kommunalt disponerte eller eide boliger, eller boligkjøpsmodeller, samt et nytt arealformål for studentboliger.

KDD logo 2022