Du er her: Publikasjoner

Norsk Kommunalteknisk Forening har gjennom årene publisert temahefter og rapporter for alle våre fagområder. Under finnes et lite utvalg av de som er laget.

De fleste av disse heftene og rapportene kan nå lastes ned helt gratis.

NKF tar forbehold om eventuelle endringer i regelverk og prosedyrer.


 

null

Norsk Kommunalteknisk Forening

Rapport: Digital kommunalteknikk i praksis

IT i praksis er undersøkelsen som måler temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor. Det er den mest omfattende undersøkelsen av sitt slag i Norge og utarbeides av Rambøll, IKT Norge, Digitaliseringsdirektoratet og Visma. Men undersøkelsen sier lite om de kommunaltekniske tjenestene. For å skaffe oss et bedre datagrunnlag har vi, sammen med Rambøll, samlet inn data fra kommunene. For første gang har vi en Digital kommunalteknikk i praksis.

22. februar 2023
22 klimagassregnskap krav osloregionen

NKF nettverk Osloregionen

Kravstilling til klimagassregnskap for byggeprosjekt

Det er ønskelig at kommunene opptrer likt overfor leverandørene når det gjelder å bestille klimaregnskap for sine byggeprosjekter, slik at vi raskt kan oppnå kontroll på egne utslipp og ta gode valg av løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslippene innen 2030. Osloregionnettverket har i 2021 hatt en arbeidsgruppe som anbefaler at kommunene benytter følgende kravstilling til klimagassregnkap for sine byggeprosjekter.

05. september 2022
Legionella-rapport 22

Oslobygg

Etablering av risikobasert håndtering av Legionella

Oslobygg har gjennomført et prosjekt for å kartlegge forekomst av dyrkbar legionella i skolebyggene. Som del av prosjektet ble det gjennomført en omfattende kartlegging av alle dusjer i Oslo kommunes skoler samt de legionellatiltak som gjennomføres i dag. Hensikten med legionellaprosjektet i Oslo var å kartlegge legionellasituasjonen i Oslos skolebygg og verifisere funnene som var gjort i Stavanger

05. august 2022
Arealeffektivitetsrapporten 2022

Norsk Kommunalteknisk Forening

Arealeffektivitet i Osloregionen

NKFs Osloregionnettverk nedsatte i 2020 en arbeidsgruppe for bedre arealeffektivitet, som har utarbeidet en rapport om arealeffektivitet. I rapporten analyseres arealbruken i kommunene, og det drøftes hvordan kommunene kan benytte sine arealer bedre. Rapporten er basert på kompetansedeling i fagsamarbeidet i nettverket, analyse av KOSTRA-tall, intervjuer med ordførere og kommunedirektører og tidligere forskning. Nå kan du lese hele rapporten.

01. august 2022
SINTEF Vann fra veg

VBT og NKF veg og park

Rapport: Vann fra veg

Denne SINTEF-rapporten forklarer kort prinsippene for overvannshåndtering, vurderer ulike løsninger for håndtering av overvann, presenterer kort hvilket regelverk som gjelder og drøfter dagsaktuelle problemstillinger knyttet til vegvann. Rapporten er bestilt av VBT i samarbeid med NKF veg og park.

UU hefte 2020

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nytt temahefte om universell utforming

NKF har revidert temaheftet om universell utforming for de kommunaltekniske fagområdene. Du kan laste ned heftet gratis her!

17. desember 2020
bilde

NKF plan og miljø/NKF byggesak

Folkevalgtopplæring 2019

Temaheftene knyttet til Folkevalgopplæringen er nå revidert og oppdatert i henhold til lovverk pr. 2019. Vi tilbyr også kursing, både digitalt og analogt.

09. september 2019
Eksempelsamling illustrasjon

NKF byggesak

Eksempelsamling - Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Sist reviderte utgave fra oktober 2016. Eksempelsamlingen er et nyttig verktøy, og en hjelp i behandlingen av byggereglene ved arbeider på eksisterende byggverk.

19. oktober 2016
Planveileder_150x212

NKF plan og miljø

Planveileder

Målet med heftet er at man skal få en forutsigbar og effektiv prosess, samt at saksgangen skal være lik for alle og saksbehandlingstiden kortest mulig.

Forslag til interne planrutiner_150x212

NKF plan og miljø

Forslag til interne planrutiner

Heftet er ment som et hjelpemiddel for å bidra til at kommunen kan forbedre sine interne rutiner i saksbehandlingen. Innholdet brukes etter behov og kan tilpasses til den enkelte kommune.

Forsiden-Beste praksis  renhold

NKF bygg og eiendom

Beste Praksis Renhold - Nasjonale kvalitetsmål

Heftet kan nå lastes ned gratis. Temaheftet inneholder forslag til nasjonale kvalitetsmål for renhold i kommunale bygg.

Universell+utforming_Side_01[1]

NKF plan og miljø

Universell utforming og reguleringsbestemmelser

Gratis PDF, 20 sider. Lastes ned, se lenke nedenfor.

Universell utforming i plansaksbehandlingen  - Forsiden

NKF plan og miljø

Universell utforming i plansaksbehandlingen

Gratis temapakke med sjekklister, rutiner og andre hjelpemidler for å inkludere universell utforming i planleggingen (FFP, mai 2007).

Temahefte Internhusleie

NKF bygg og eiendom

Interne husleieordninger som lykkes

Rapport om kartlegging av beste praksis for interne husleieordninger. Digital versjon.

10. april 2008
Temahefte Årshjulet

NKF bygg og eiendom

Årshjul for godt eierskap

Temaheftet er en praktisk veiledning i hvordan kommunens vedlikeholdsplaner kan settes inn i den årlige plansyklusen og gi eierne av bygninger og anlegg et godt beslutningsgrunnlag.
Digital versjon.

10. april 2008
Jubileumshefte Forsiden

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF 100 år - Jubileumshefte

Bransjens historie med vekt på de siste 25-30 år. Skrevet av NKF`s egne medlemmer.

FDVforside_1

Norsk Kommunalteknisk Forening

Forvaltning, drift og vedlikehold for dekker av belegningsstein og heller av betong

Temaheftet omfatter forvaltning, drift og vedlikehold for dekker av belegningsstein og heller av betong (FVS, mai 2007).

Forside Kontraktsstyring for kommunevegforvaltningen

NKF veg og trafikk

Kontraktsstyring i kommunevegforvaltningen

Gratis hjelpemiddel for å etablere et avtalebasert styringssystem innen vegforvaltningens ansvarsområde. (FVS 2005) 

Bedre bruk av skolen arealer

NKF bygg og eiendom

Bedre bruk av skolens arealer

I dette temaheftet settes søkelyset på forholdet mellom skolebygget og bruken av skolebygget.